دسته: پیک هوشمند

پیک هوشمند 8 0

نشریه الکترونیکی، پیک هوشمند شماره ۰۸، فروردین ماه ۱۳۹۷

نشریه الکترونیکی آخرین نسخه منتشر شده از نشریه پیک هوشمند که توسط مرکز شبکه هوشمند تهیه شده است را مطالعه نمایید. موضوع این شماره : شهر هوشمند و کاهش آلودگی هوا برای دانلود بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید. پیک هوشمند۸      

پیک هوشمند شماره 07 0

نشریه الکترونیکی، پیک هوشمند شماره ۰۷، دی ماه ۱۳۹۶

نشریه الکترونیکی آخرین نسخه منتشر شده از نشریه پیک هوشمند که توسط مرکز شبکه هوشمند تهیه شده است را مطالعه نمایید. موضوع این شماره : روند توسعه شهرهای هوشمند و کاهش مصرف انرژی برای دانلود بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید. پیک هوشمند۷

پیک هوشمند 0

نشریه الکترونیکی، پیک هوشمند۰۵، تیرماه ۱۳۹۶

نشریه الکترونیکی آخرین نسخه منتشر شده از نشریه پیک هوشمند که توسط مرکز شبکه هوشمند تهیه شده است را مطالعه نمایید. موضوع این شماره : منابع انرژی تجدیدپذیر و شبکه هوشمند برای دانلود بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید. peyk – hooshmand 05

پیک هوشمند 0

نشریه الکترونیکی، پیک هوشمند ۰۶،مهرماه ۱۳۹۶

نشریه الکترونیکی آخرین نسخه منتشر شده از نشریه پیک هوشمند که توسط مرکز شبکه هوشمند تهیه شده است را مطالعه نمایید. موضوع این شماره : صرفه جویی انرژی برای خانه هوشمند برای دانلود بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید. Peyk-Hoshmand-06