ماموریت ها

  • مشارکت و ایجاد همسویی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری‌های شبکه هوشمند صنعت برق درکشور
  • تهیه و به‌روزرسانی نقشه‌راه توسعه فناوری‌های شبکه هوشمند بر اساس نیازهای صنعت برق کشور
  • همکاری علمی با واحدهای فناور در دانشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علمی فناوری
  • محوریت اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی شبکه هوشمند در پژوهشگاه نیرو
  • ارائه خدمات و تلاش برای ایجاد همسویی در توسعه شبکه هوشمند حوزه انرژی کشور
  • ایجاد نظام حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه های شبکه هوشمند
  • ایفای نقش مرجعیت دانش در زمینه شبکه هوشمند