برگزاری نخستین نشست تخصصی “اینترنت اشیا و کاربردهای آن در حوزه آب و کشاورزی”

اولین نشست تخصصی کاربردهای اینترنت اشیا در حوزه آب، با همکاری پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در تاریخ ۲۱ آبان سال ۱۳۹۷، با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اعم از: ستاد وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، موسسه...