راه اندازی بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی جهان در مصر

راه ‌اندازی بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی جهان در مصر مصر از دیرباز به برداشت انرژی از سوخت‌های فسیلی متکی بوده است. بیش از ۹۰ درصد برق مصرفی کشور مصر از نفت و گاز طبیعی تولید می‌شود و این انرژی با هزینه کم در اختیار شهروندان مصری قرار می‌گیرد. با این وجود،...