نشریه الکترونیکی، پیک هوشمند شماره ۰۷، دی ماه ۱۳۹۶

نشریه الکترونیکی آخرین نسخه منتشر شده از نشریه پیک هوشمند که توسط مرکز شبکه هوشمند تهیه شده است را مطالعه نمایید. موضوع این شماره : روند توسعه شهرهای هوشمند و کاهش مصرف انرژی برای دانلود بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید. پیک هوشمند۷