خانه هوشمند و تاثیر آن در صرفه جویی انرژی

خانه هوشمند معرفی خانه هوشمند  بیش از یک دهه پیش با افزایش تکنولوژی  در زمینه تاسیسات الکتریکی و به منظور معرفی مفهوم شبکه کردن تجهیزات و وسایل در خانه بوجود آمد. خانه هوشمند شامل شبکه داخلی و کنترل هوشمند بر سرویس های خانگی مختلف می باشد که طراحی و اجرای آن یکی از بزرگترین...