نشریه الکترونیکی، پیک هوشمند ۰۶،مهرماه ۱۳۹۶

نشریه الکترونیکی آخرین نسخه منتشر شده از نشریه پیک هوشمند که توسط مرکز شبکه هوشمند تهیه شده است را مطالعه نمایید. موضوع این شماره : صرفه جویی انرژی برای خانه هوشمند برای دانلود بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید. Peyk-Hoshmand-06