سیاست‌ها و اقدامات

آینده‌پژوهی

۱٫ بررسی فن‌آوری‌های کلیدی در زمینه شبکه هوشمند

۲٫ شناسائی و مطالعه مستمر فعالیت های شبکه هوشمند در دنیا

۳٫ مطالعه مستمر سیاستهای حاکمیتی و حمایتی موثر بر روند توسعه فناوری و بازار محصولات مرتبط با شبکه هوشمند در دنیا

۴٫ مطالعه و بررسی سیاستها و برنامه های کلان کشور و صنعت برق، از منظر بازار فناوریهای شبکه هوشمند

۵٫ تدوین چالشها، اولویتها و تدوین رهنگاشت توسعه فناوری شبکه هوشمند در کشور

۶٫ تدوین برنامه‌ها، طرحها و تعریف پروژه‌های پژوهشی شبکه هوشمند در راستای نیازهای صنعت برق

۷٫ اتخاذ تدابیر/ انجام اقدامات لازم به منظورِ همسویی‌ طرح‌ها و پروژههای پژوهشی شبکه هوشمند در راستای نیازهای آتی بازار

۸٫ ایجاد بستر لازم برای ارتقا اثربخشی مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند در صنعت برق

۹٫ مطالعه، طراحی و پیشنهاد سیاست های پژوهشگاه در زمینه شبکه هوشمند

خدمات علمی، فنی و تخصصی
  1. ارائه مشاوره در جهت هم افزایی فعالیت های جاری صنعت برق، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه شبکه هوشمند
  2. حمایت از فعالیتهای مرتبط با ایجاد بسترهای آموزشی، سمینارها، کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها و اطلاع رسانی در راستای گسترش کاربرد فنآوریهای شبکه هوشمند در کشور
  3. همکاری تخصصی در زمینه شبکه هوشمند با نهادهای مسئول در حوزههای مدیریت دانش و صلاحیت حرفه‌ای
  4. ایجاد پایگاه اطلاعات متخصصین، پژوهشگران، امکانات موجود و انباشت دانش در زمینه شبکه هوشمند و ایجاد بستر ارتباطی لازم
  5. حمایت از چاپ جزوات آموزشی، کتب و ایجاد نشریه علمی-ترویجی در زمینه شبکه هوشمند
  6. بررسی و ایجاد زمینه‌های همکاری بین المللی و تلاش برای توسعه آن
خدمات آزمایشگاهی و مدیریت پایلوت‌ها

۱٫ ایجاد امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، به‌ویژه آزمایشگاه‌های مرجع، برای ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی موردنیاز صنعت برق در زمینه شبکه هوشمند

۲٫ ایجاد پایلوت‌های تحقیقاتی، فناوری و آموزشی شبکه هوشمند

طرح ها و پروژه ها

۱٫ تعریف، اخذ و راهبری طرح‌ها و پروژه‌های شبکه هوشمند در پژوهشگاه

۲٫ همکاری موثر با واحدهای پژوهشگاه نیرو در راستای سازماندهی و محوریت طرح‌ها و پروژه‌های شبکه هوشمند

۳٫ ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی شبکه هوشمند

تجاری سازی

۱٫ شناسایی محصولات قابل تجاری سازی و فرصت ها و تهدیدهای مرتبط

۲٫ پشتیبانی از تجاری سازی محصولات پروژه های تحقیقاتی در زمینه شبکه هوشمند

توسعه فن‌آوری

۱٫ ارائه مشاوره و خدمات به مرکز توسعه فناوری صنعت برق پژوهشگاه نیرو

۲٫ ارائه مشاوره و خدمات به واحدهای مستقر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق پژوهشگاه نیرو

۳٫ همکاری با سایر مراکز رشد در سطح کشور به منظور تخصیص منابع

تامین منابع مالی

۱٫ ارائه راه‌کار به منظور اخذ حمایتهای مالی به مرکز توسعه فن‌آوری شبکه هوشمند

۲٫ تعامل با امور مالی پژوهشگاه نیرو جهت اخذ بودجه‌های لازم و انجام امور مالی مرکز