رسانه

فیلم آموزشی منبعی غنی شونده و رشد یابنده برای کلاس‌های آموزشی است که برای مقاصد آموزشی طراحی شده است.
en00500_
فیلم آموزشی موارد زیر را فراهم می‌کند:

·        تمرکز دقیق
·        وضوح مفهوم مورد نظر
·        دورنمای تاریخی
·        ورود به دنیای واقعی
·        تجربیات دیداری از فراسوی دیوارهای کلاس
·        غنی‌سازی مواد چاپی و درک جنبه‌های همزمان
·        پیامد یادگیری بهتر
·        معرفی یک موضوع
·        تقویت یک موضوع