مدیریت

سمت : مدیر بخش اینترنت اشیاء

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی. سوابق کاری و تحصیلی: دکتری و پسادکتری مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه پاریس، عضو هیئت علمی بنیاد ملی تحقیقات فرانسه و مدیر پروژه های علمی و تحقیقاتی آن بنیاد، مدیر واحد اینترنت اشیا و شهر هوشمند مرکز شبکه هوشمند پژوهشگاه نیرو، مدیر طرح شهر هوشمند و اینترنت اشیاء در شهرداری اصفهان، مجری تدوین سند نقشه راه و آینده پژوهی صنعت MEMS

دکتر کیان جعفری

دکتر کیان جعفری