مدیریت

سمت : مدیر واحد ساختمان هوشمند

کسب درجه مهندسی برق از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC)
زمینه پژوهش دکتری: مدیریت راهبردی انرژی
برنده طرح خدمت تخصصی بنیاد ملی نخبگان
۷ سال سابقه فعالیت علمی و تخصصی در حوزه مهندسی برق در ایالات متحده

دکتر مهدی احسنی